Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä itis.fi -sivustoa hyväksyt CC Real Finland Oy:n käyttöehdot ja yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Itis.fi -sivuston omistajalla (CC Real Finland Oy) on oikeus muokata ehtoja ja muuttaa niiden sisältöä päivittämällä käyttöehtoja ilman erillistä ennakkovaroitusta. Mikäli et hyväksy käyttöehtoihin tehtäviä päivityksiä, sinun tulee pidättäytyä sivuston käytöstä.

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan CC Real Finland Oy:n tuottamaan verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä “Palvelu”). Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu toimii domainilla itis.fi (jäljempänä ”Sivusto”).

PALVELUN SISÄLTÖ

CC Real Finland Oy pyrkii siihen, että Palvelu on laadultaan moitteeton. CC Real Finland Oy vastaa Palveluun itse toimittamansa aineiston sisällöstä ja sen lainmukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. CC Real Finland Oy ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Liikkeiden sisällöstä vastaavat liikkeet itse.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan vastaten samalla Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja tietoturvasta. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa muille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai verkolle.

Käyttäjä voi jakaa Palvelun sisältöä sosiaalisessa mediassa, mutta muutoin Palvelun sisällön saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty.

Käyttäjä ei saa käyttää palveluja osapuolien tekijä- tai muita oikeuksia loukaten.

VASTUURAJOITUS

CC Real Finland Oy ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä ja siitä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. CC Real Finland Oy ei myöskään ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Käyttäjän toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta seikasta tai muusta sivuston vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä. CC Real Finland Oy ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin huolimatta siitä, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

CC Real Finland Oy pyrkii siihen, että Palvelu on käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. CC Real Finland Oy ei kuitenkaan anna suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta. CC Real Finland Oy ei vastaa Palvelussa olevan tiedon katoamisesta tai muuttumisesta, eikä kolmannen osapuolen johtuvasta mahdollisesta tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, kuten mm. häiriöt, käyttökatkokset, jne. CC Real Finland Oy pyrkii ilmoittamaan mahdollisista ennakkoon tiedossa olevista katkoksista sivustolla ennakkoon.

CC Real Finland Oy:lla on oikeus poistaa Palvelusta sisältö, jonka CC Real Finland Oy katsoo tai kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa, haittaa muita käyttäjiä tai on muutoin käyttöehtojen vastainen.

TIETOTURVA

CC Real Finland Oy ei vastaa Käyttäjän tietoturvasta Palvelua käytettäessä.
Käyttäjä vastaa itse Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien ja lähiverkon tietoturvasta. Käyttäjä vastaa itse mahdollisesta puutteellisen suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen CC Real Finland Oy:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

CC Real Finland Oy järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja luotettavasti. CC Real Finland Oy ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

YLIVOIMAINEN ESTE

CC Real Finland Oy vapautuu näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joksi katsotaan sellainen velvoitteiden täyttämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopijapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa, viranomaismääräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, ulkopuolisen aiheuttamaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua.

MUUT EHDOT

CC Real Finland Oy:lla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, mikäli siihen on perusteltu syy esimerkiksi Palvelun kehittämisen, lainsäädännön tai viranomaispäätöksen johdosta. Muutoksista ilmoitetaan Palvelussa ja ne astuvat voimaan välittömästi tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen voimaantulon jälkeen, käyttäjä hyväksyy muutoksen ja sitoutuu noudattamaan muutettua ehtoa.

Tietosuoja

Lue Itiksen tietosuojaperiaatteet täältä.

Haulla "{{ searchterm }}" ei löytynyt tuloksia.

Tarkista hakusi kirjoitusmuoto tai kokeile toista hakutermiä.